Algemene voorwaarden

  1. Overeenkomsten.

1.1. Bij bevestigingsmail boeking wordt de boeking/huur bevestigd.

1.2. Onverminderd het recht op schadevergoeding volgens de wet is er bij annulering door contractant het volgende verschuldigd:

1.2.1. Annulering 3 dagen of korter voorafgaand aan het optreden/verhuur: 100%

1.2.2. Annulering tussen 3 dagen en 1 week voorafgaand aan het optreden/verhuur: 50%

1.2.3. Annulering meer dan 1 week voorafgaand aan het optreden/verhuur: 30%

1.2.4. Annulering meer dan 2 weken voor het optreden/verhuur: 10%

1.3. Overeenkomst is geldig na retournering bevestiging mail.

1.5. Contractant wordt geacht bij het aangaan van elk soort overeenkomst (inclusief offertes en adergelijke) zich bekend te hebben gemaakt met de algemene voorwaarden van Lion AV. Hier wordt stilzwijgend van uitgegaan.

1.6. Overeenkomsten worden gesloten voor een bepaalde, in de overeenkomst gespecificeerde, tijdsduur. Zij gelden altijd voor een dag of een veelvoud daarvan. Goederen dienen in het geval van verhuring uiterlijk om 11:00 uur ’s ochtends na de laatste huurdag bij Lion AV/huisfeestjegeven.nl terug te worden bezorgd, tenzij anders overeengekomen. Voor elk uur dat goederen te laat worden afgeleverd na dat tijdstip wordt de daghuurprijs in rekening gebracht.

 

  1. Schade

2.1. Contractant is verantwoordelijk voor normaal gebruik van de apparatuur en zal deze schadevrij retourneren.

2.2. Bij geconstateerde schade nemen wij de volgende stappen:

2.2.1. Vastleggen van schade en ingebrekestelling contractant.

2.2.2. Expertise van schadebedrag.

2.2.3. Reparatie.

2.2.4. Doorberekening van schadebedrag aan contractant.

2.3. Contractant is verplicht elke schade en elk gebrek aan gehuurde goederen onmiddellijk aan Lion AV/huisfeestjegeven.nl te melden. Zonder toestemming van Lion AV/huisfeestjegeven.nl mag Contractant niet tot reparatie of aanpassing van goederen overgaan.

 

  1. Betaling

3.1. Het verschuldigde bedrag dient na oplevering van de apparatuur per pin te worden voldaan.

3.2. Opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakkings-, verzendings- of afleveringskosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren. Op de offerte staat een geldigheidsduur vermeld, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren. Op de offerte staat een geldigheidsduur vermeld.

 

  1. Transport

4.1. Bij afhaal vragen wij een borg van € 100.- (contant, verplicht).

4.2. Bij afhalen dient Contractant te allen tijde een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen, hiervan wordt door ons een kopie gemaakt. Wij zullen te allen tijde voorzichtig omgaan met persoonsgegevens. Na retournering van de verhuurde apparatuur zal de kopie vernietigd worden.

4.3. Tijdens vervoer dient de gehuurde apparatuur deugdelijk beschermd en vastgezet te worden.

4.4. Tenzij anders overeengekomen dient contractant zelf de gehuurde goederen bij Lion AV/huisfeestjegeven.nl op te halen en bij het beëindigen van de overeenkomst terug te bezorgen. Het ophalen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen is geheel voor rekening en risico van contractant. Indien contractant tijdens het laden en/of lossen gebruik maakt van werknemers in dienst van Lion AV worden deze werknemers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van contractant; ook terzake is contractant derhalve tegenover Lion AV aansprakelijk.

 

  1. Gebruik

5.1. Apparatuur dient ten allen tijden beschermd te worden tegen invloeden van buitenaf zoals: vocht, mist etc.

5.2. Indien tijdens het gebruik van gehuurde apparatuur een defect aan deze apparatuur ontstaat kan Lion AV/huisfeestjegeven.nl niet aansprakelijk worden gesteld aan enig gevolg schade.

 

  1. Bijzondere bepalingen

6.1. Contractant dient Lion AV/huisfeestjegeven.nl direct in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende of onroerende goederen van Lion AV/huisfeestjegeven.nl of op onderhavige gehuurde goederen, of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Lion AV/huisfeestjegeven.nl dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van Contractant, indien Contractant surseance van betaling aanvraagt of haar betaling om andere redenen heeft gestaakt. In de hierboven genoemde gevallen is Contractant verplicht om de beslag leggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven van de onderhavige overeenkomst.

6.2. Gebruik van de voorwaarden van Contractant is hierbij uitgesloten, en tevens geldt bij geschillen de administratie van Lion AV/huisfeestjegeven.nl als beslissend.

6.3. Gebruik van de voorwaarden van Contractant is hierbij uitgesloten, en tevens geldt bij geschillen de administratie van Lion AV/huisfeestjegeven.nl als beslissend.

6.4 Lion AV/huisfeestjegeven.nl is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte schade door onze apparatuur.